MARKER INFORMATIKA KFT.

Információ: (+361) 459-6070 Email küldése

 ÁSZF: Letölthető PDF

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MARKER INFORMATIKA Kft.(székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. cégjegyzékszám: 01-09-690131; adószáma: 12514005-2-41; pénzforgalmi száma: OTP Bank, HU19 1170 8001 2057 3900 0000 0000; elérhetőségek (iroda@epsonbolt.hu) képviseli: Bereczkei Csaba ügyvezető a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek).).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1.  A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden, Magyarország területén nyújtott kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.2.  A Felek közötti szerződés a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon megkötött megrendeléssel jön létre. A szerződéskötés nyelve a magyar.

1.4.  Fogyasztó kijelenti, hogy önként hozzájárul a szerződés teljesítéséhez szükséges adatainak kezeléséhez, valamint adatainak a szállítás és kézbesítés teljesítése céljából a szállító cégeknek történő átadásához.

1.5.  Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz Fogyasztó adatainak védelméért, továbbá, hogy minden tudomására jutott személyes adatot az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezel, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, és a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet szabályaira.

1.6. Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2. Megrendelés menete

 

2.1.  Szolgáltató weboldalán megismerteti az általa forgalmazott termékeket. A weboldalon feltüntetett információk, vagy árak hibás megjelenéséért Szolgáltató kártérítési felelősséget nem vállal, de Fogyasztó a helytelen információk alapján megkötött adás-vételtől elállhat. A termékek árának változtatási jogát Szolgáltató fenntartja. Szolgáltató nem köteles a terméket tévesen meghirdetett áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben Szolgáltató feltüntetett árinformációi nem tartalmazzák egyértelműen, hogy az ár ÁFA nélkül értendő, akkor a feltüntetett ár az ÁFÁ - t tartalmazó bruttó ár.

2.2.  Fogyasztó a megrendelését személyesen Szolgáltató nyílt árusítású üzletében, vagy telefonon, telefaxon, levél, illetve elektronikus levél útján adhatja meg.

        Felek közötti szerződés a megrendelés visszaigazolását követően jön létre.

        Szolgáltató elfogad szóban történő megrendelést is, amely esetben Felek között előfordulhat szóbeli szerződés létrejötte is. Szolgáltató nem minden esetben készít iktatott és visszakereshető szerződést.

        A szerződés tárgyát képező dolog tulajdonjogát vevő a vételár megfizetését követően a dolog birtokba vételével szerzi meg.

2.3.  Fogyasztó a megrendelés feladásával kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.4.  Szolgáltató a 15 óráig megrendelt és raktáron lévő árut, kisebb méretű és tömegű termékek esetében a megrendelést követő, nagyobb méretű és tömegű cikkek esetében a második munkanapon 8 és 17 óra között házhoz szállítja az egész ország területén saját szállítóeszközzel, vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást Szolgáltató nem tud biztosítani.

        Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben minden lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassuk.

2.5.  A megrendelt termékek helyszíni átvételét munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig biztosítjuk.

3. Szállítási és fizetési feltételek


3.1.  Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Fogyasztó részére, a kárveszély Fogyasztó telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Fogyasztóra. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Fogyasztó szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Fogyasztó fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Szolgáltató telephelyén Fogyasztó, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru Fogyasztónak történő átadásával száll át.

3.2.  Amennyiben Fogyasztó az általa megrendelt árut nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, vagy a Fogyasztó kifejezett kérésére újbóli szállítási díjfizetés ellenében, ismételten kiszállítani. 

3.3.  Fogyasztó kiszállítás esetén köteles a kiszállítás időpontjában az átvett csomagok számát ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően a csomagok számára vonatkozó, valamint csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben Fogyasztó bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.

3.4.  Amennyiben Fogyasztó a megrendelt terméket nem Szolgáltató telephelyén veszi át, hanem szállítást igényel, szállítási díjat kell fizetnie. A fuvardíjat Fogyasztó viseli oly módon, ahogy az a számlában feltüntetésre kerül. Utánvétes fizetési mód esetén Fogyasztó az utánvét pénzkezelési díját is köteles megfizetni. Szolgáltató s szállítási és utánvét díjat a számlában az árucikk árától elkülönítve tünteti fel. Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.

3.5.  Szolgáltató egyes, egyedinek minősülő termékek megrendelésekor előleget, vagy foglalót kérhet. Az előlegre és a foglalóra a Polgári Törvénykönyv szabályai előírásai érvényesek.

        Fogyasztó a megrendelt termék ellenértékét Szolgáltató telephelyén készpénzzel, bankkártyával egyenlítheti ki. Kiszállítás esetén utánvéttel, vagy előzetes megállapodás alapján egyéb halasztott fizetési módon fizethet.

 

4. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

4.1. Jótállás

 

4.1.1. Szolgáltatót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

4.1.2. A jótállás időtartama egy év, amely a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.1.3. Szolgáltató egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

4.1.4. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Fogyasztó általi átvételekor átadott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

4.1.5. Szolgáltatónak minden esetben, jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, vagy vita esetén szakszervizzel felülvizsgáltatni. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási és vizsgálati költség Fogyasztót terheli.

 

4.2. Kellékszavatosság

 

4.2.1. Fogyasztó hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

4.2.2. Kellékszavatossági igénye alapján Fogyasztó választása szerint:

a)  kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy

b)  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát Szolgáltató költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha Fogyasztónak a kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

4.2.3. Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, amely áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az adott okot.

4.2.4. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Szolgáltatóval. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Fogyasztó már nem érvényesítheti.

4.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.3. Termékszavatosság

        A termék hibája esetén Fogyasztó - választása szerint - az 4.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

        Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

        Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

        Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját Fogyasztónak kell bizonyítania.

        A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

        A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

4.4.  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Fogyasztó nem érvényesíthet.

        Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban Fogyasztó a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

        Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 5.2. és a 5.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

4.5.  A termékszavatossági igénnyel kapcsolatos további információk a 3. számú mellékletben találhatóak.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Elállási jog gyakorlásának határideje

5.1.1. Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján:

-    a termék átvételének napjától,

-    több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától,

-    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától,

-    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

          Fogyasztó ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének a napja és a termék (ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási, felmondási jogról szóló tájékoztató ezen ÁSZF 1. sz. mellékletében ismertetésre kerül.

5.2. Elállási jog gyakorlásának módja

 

5.2.1. A Fogyasztó az elállási jogának gyakorlása céljából felhasználhatja ezen ÁSZF mellékletében elérhető nyilatkozati mintát, vagy az elállásra vonatkozó más, egyértelmű nyilatkozata útján is kinyilváníthatja ezen akaratát. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a 6.1. pontban rögzített elérhetőségek útján juttathatja el Szolgáltató részére.

          Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. (Célszerű a levelet ajánlott küldeményként a postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.)

 

5.2.2. A Fogyasztó elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:

-  olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

-  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

-  A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól 29.§ (1) bekezdése szerinti esetekben.

 

5.2.3. Az elállási jog gyakorlása során Fogyasztó jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Fogyasztó részéről (Ptk. 1:5. §)

 

          Egyebekben lásd az 1. számú mellékletet, amely tájékoztatót tartalmaz Fogyasztó elállási / felmondási jogáról.

5.3. A Felek kötelezettségei elállás esetén

5.3.1. Szolgáltató kötelezettségei

          Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

 

          Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat.

          Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

5.3.2. Fogyasztó kötelezettségei

          Fogyasztó elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve Szolgáltatónak, vagy Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt szállítmányozónak átadja.

          Fogyasztó a terméket utánvétes postai küldeményként, vagy utánvétes csomagként nem küldheti vissza. A visszaküldés költségeit Fogyasztó viseli, amelyet Szolgáltató a termék árával egyidejűleg visszatérít. Amennyiben Fogyasztó nem a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb, szokásos fuvarozási módot választja, a felmerült többletköltséget maga köteles fizetni.

          Fogyasztó felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 

6. Jogérvényesítés

6.1. Ügyfélszolgálat

            Szolgáltató ügyfélszolgálatot üzemeltet, amely nyújtója: MARKER INFORMATIKA Kft.

            Ügyfélszolgálati iroda helye: 1081 Budapest, Rákóczi út 73.

            Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől - péntekig: 9.00-17.00 óra)

            Telefon: +36 (1) 459-6070 (hétfőtől - péntekig: 9.00-17.00 óra)

            Telefax: +36 (1) 459-6071 (hétfőtől - péntekig: 9.00-17.00 óra)

            Postai cím: 1081 Budapest Rákóczi út 73.

            Internet cím: www.epsonbolt.hu

            E-levél: iroda@epsonbolt.hu

6.2. Panaszkezelés

        Fogyasztó kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat Szolgáltatóhoz:

        Személyesen: Szolgáltató ügyfélszolgálatán

        Írásban: Szolgáltató a 6.1. pontban rögzített postacímére eljuttatott postai küldeménnyel.

        Telefonon: A 6.1. pontban rögzített telefonszámok valamelyikén.

        E-mailben. Az 6.1. pontban rögzített e-levél címre megküldött elektronikus levélben.

        A panaszkezelés során Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

6.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

        Fogyasztóvédelmi hatóság: Fogyasztó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

        Békéltető testület: hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

        Budapesti Békéltető Testület

        Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

        Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

        E-levél cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

        Weboldal: www.bekeltet.hu

        Telefax: 06 (1) 488 21 86

        Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

        Bírósági eljárás: Fogyasztójogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

7. Egyebek

7.1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.2. Szolgáltató a Partnerek által bármilyen úton rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Szolgáltató Fogyasztó adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el, melyhez az ÁSZF elfogadásával Fogyasztó kifejezetten hozzájárul. Írásos vagy e-levélben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük a kezelt adatokat (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez bennünket).

7.3. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás Szolgáltató weboldalán való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF az irányadó.

7.4. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

        Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek és az alábbi jogszabályok rendelkezése között ellentét van, kizárólag az érintett jogszabályban foglaltak érvényesek, azonban ez a részleges érvénytelenség az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

7.5. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szolgáltató a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§(1) o, pontban megjelölt magatartási kódex-el nem rendelkezik és Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Vonatkozó jogszabályok:

-  2013. évi V. törvény (Ptk.) a hibás teljesítésről

-  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-  45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

-  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,

-  19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet: a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet - 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.

1. számú melléklet

 

Tájékoztató Fogyasztó elállási/felmondási jogáról

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szolgáltatás nyújtás esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, áruértékesítéskor pedig, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket, vagy több darabból álló termék esetén annak utolsó darabját átvette.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

MARKER INFORMATIKA Kft.

1081 Budapest, Rákóczi út 73.

Telefon: +36 (1) 459-6070 (hétfőtől - péntekig: 9.00-17.00 óra)

Telefax: +36 (1) 459-6071 (hétfőtől - péntekig: 9.00-17.00 óra)

E-levél: iroda@epsonbolt.hu

Személyesen az alábbi helyen intézkedhet:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1081 Budapest, Rákóczi út 73.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől - péntekig: 9.00 - 17.00 óra)

 

Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletben található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

Önt a visszafizetéskor semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A két lehetőség közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

2. számú melléklet

  

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

Áruvásárlási, vagy szolgáltatási szerződéstől való elállását/felmondását például ilyen formában fejezheti ki Forgalmazó felé:

  

Címzett: MARKER INFORMATIKA KFT.

 

Alulírott kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Keltezés

  

Az elállási szándékot elküldheti elektronikus, vagy papír alapú levélben, illetve telefaxon Forgalmazó ügyfélszolgálata részére.

 

3. számú melléklet

 

Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a MARKER INFORMATIKA KFT. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő.... , de legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Forgalmazóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a MARKER INFORMATIKA KFT. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A MARKER INFORMATIKA KFT.-t az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás időtartama egy év, amely a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Fogyasztó általi átvételekor átadott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

Forgalmazónak minden esetben jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, vagy vita esetén szakszervizzel felülvizsgáltatni. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási és vizsgálati költség Fogyasztót terheli.

Forgalmazó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.